Alexandria/King Street Metro – 1508 King Street

Retail space on King Street in Old Town Alexandria: